Adatvédelmi Tájékoztató és mellékletei

Adatvédelmi Tájékoztató és mellékletei

ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ
WEBOLDAL ADATKEZELÉSE KAPCSÁN

1. A drogmegelozes.hu és a www.drogmentes.info internetes oldal üzemeltetője:

ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatkezelő:

Magyar Prevenciós Alapítvány

1134 Budapest, Váci út 47/B.Ü-1.

info@drogmentes.hu

2. Érintetti jogok

A fenti weboldal látogatása okán az érintetteket az alábbi jogosultságok illetik meg:

Érintetteknek minősül mindenki, aki a fenti Adatkezelő üzemeltetésében lévő honlap látogatója.

a) Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a következő információkról kapjon tájékoztatást:

 • adatkezelés célja
 • érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek köre, akikkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölni fogja
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó elérhető információ.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az ezt meghaladó, további másolatokért az Adatkezelő jogosult adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat felszámítani. Ha az érintett kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a választ is széles körben használt elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az érintett hozzáférési, másolatkészítési joga kizárólag olyan formában gyakorolható, amely nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolat kéréssel érintett időszak mindig a vonatkozó időszak észszerű időtartamára korlátozódik.

b) Az érintett helyesbítéshez és az adatok kiegészítéséhez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje.

Az érintett a hiányos személyes adatok kiegészítésére is jogosult. Amennyiben a felvételek rögzítését követően technikai hiba következne be, az Adatkezelő ezt az érintett felé jelzi, ez esetben viszont a helyesbítéshez és kiegészítéshez való jogát az érintett gyakorolni nem tudja.

c) Az érintett törléshez való joga (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog által előírt tagállami kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, ha az adatkezelés szükséges, többek között:

 • személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett a személyes adatok pontosságát vitatja, ez esetben addig az időtartamig, amíg az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesnek tartja
 • az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás megszüntetéséről az érintettet az Adatkezelő tájékoztatja.

e) A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

f) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

g) A felügyeleti hatóságnál törtőnő panasztételi jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit.

Magyarországon a felügyeleti hatóság feladatát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el. Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf.:9., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

h) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

i) Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az általános adatvédelmi rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

Az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.  Az illetékes törvényszék elérhetőségeiről a www.birosag.hu honlapon lehet tájékozódni.

Budapest, 2024. április 30.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2024. április 30-tól

1. A Szabályzat célja

Bevezetés

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az Adatkezelő a www.drogmegelozes.hu és a www.drogmentes.info megnevezésű internetes oldalának látogatóinak (a továbbiakban: Érintettek) biztosítsa jogaik és törvényes érdekeinek védelmét az Adatkezelő webes adatkezelései során, valamint elősegítse a webes és egyéb, papír alapú bolti adatkezelések során az adatbiztonság érvényesülését.

 • Általános rendelkezések

Az Adatkezelő az Érintettek joggyakorlását a jelen Szabályzatban foglaltak szerint biztosítja, azzal, hogy az adatkezelése során az Érintettek jogainak tiszteletben tartása mellett jár el.

A Szabályzat elérhető az Adatkezelő www.drogmegelozes.hu és a www.drogmentes.info honlapján, Adatvédelmi tájékoztató néven.

2. A Szabályzat hatálya

Az Adatkezelő webes, valamint papír alapú bolti adatkezelések során Irányadó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzése).

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbi webes adatkezelési formákra:

 • kapcsolatfelvétel, érdeklődés, ajánlatkérés
 • panasz, egyéb jogi igény előterjesztése
 • rendezvényeken történő részvétel
 • sütikezelés
 • fénykép és videófelvétel készítése, valamint közzététel médiában, és Internetes felületeken (közel)
 • fénykép-és videófelvétel készítése (távoli)
 • hírlevélre feliratkozás
 • számviteli bizonylatok
 • Adatkezelő tevékenységének gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelések.

3. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó

 • Az adatkezelő adatai:

 ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatkezelő neve, elérhetősége:

Magyar Prevenciós Alapítvány

1134 Budapest, Váci út 47/B.Ü-1.

info@drogmentes.hu

 • Az adatfeldolgozó

Adatfeldolgozóként jár el:

WOMI-CETO Kft.6787 Zákányszék Erdei u.3. Könyvelő
MiniCRM Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Hírlevél küldés és CRM rendszer
Számlázz.huKBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/D. Számlázás teljesítése, számla kiállítás a teljesített szolgáltatásról
Profitárhely Kft.6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. tárhelyszolgáltató
Langmár Kommunikáció Kft.1171 Budapest, Tanár utca 59. marketing kivitelező
Golden-Pack Hungary Zrt. 1047 Budapest, Baross Irodaház, Baross u. 79-89. szállítás, drogmegelőző anyagok kiszállítása
XLS Futár Zrt.1047 Budapest, Baross utca 75-77. szállítás, drogmegelőző anyagok kiszállítása
Mailchimp, más hírlevél küldő szoftware The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA hírlevél küldés, email levelezés, hírlevél kiküldés automatizálás, Európai Unió és az USA között létrejött Privacy Shiled (Adatvédelmi Pajzs) Keretegyezmény biztosítja
Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com hírlevél küldés, email levelezésA Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel, Analytics szolgáltatás és Adwords hirdetési felület, online marketing
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800,e-mail: privacyshield@support.facebook.com Facebook plugin használat, hirdetés, fiókkezelés, remarketing

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

 Az Adatkezelő az alábbi személyes adatok kezelését az alábbi jogalapokon végzi:

ADATKEZELÉS JELLEGE KEZELT ADATOK ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKE- ZELÉS JOGALAP MEGŐRZÉSI IDŐ ÉRINTETTEK/CÍM-ZETTEK
Kapcsolatfelvétel a weboldalon keresztül, illetve papír alapú megállapodás szerint Név, e-mail cím, telefonszám és intézmény Sikeres kapcsolatfelvétel biztosítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás Együttműködési kapcsolat időtartamának fennálltáig A kapcsolattartásra felhatalmazott személyek
Panasz, jogi igény érvényesítése Név, e-mail cím, v lakcím (opcionális), telefonszám (opcionális) Panasz, jogi igény sikeres elbírálása GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség Panasz, jogi igény sikeres orvoslása, illetve jogi igényérvényesítés esetén a Fgytv. szerint tárgyév + 5 év Panasz elbírálásában részt vevő személyek
Rendezvényeken történő részvétel Név, cím, e-mail cím, telefonszám Rendezvényen történő részvétel biztosítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelői jogos érdek Rendezvény sikeres lebonyolítását követően, együttműködési kapcsolat időtartamának fennálltáig Rendezvény lebonyolításában részt vevő személyek
Sütikezelés Felhasználó azonosítására alkalmas adatot nem tartalmaznak Személyre szabott tartalom, felhasználói élmény javítása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás Böngészőben történő törlésig Honlap üzemeltetője, illetve harmadik fél
Sütikezelés Felhasználó azonosítására alkalmas adatot nem tartalmaznak Weblap működéséhez  elengedhetetlenül szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti adatkezelői jogos érdek Böngészőben történő törlésig Honlap üzemeltetője, illetve harmadik fél
Fénykép-videofelvétel készítése + közzététele internetes felületen Képmás (fénykép), hang Adott esemény népszerűsítése, marketing GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek 30 év Marketing intézésével megbízott személy
Fénykép-és videofelvétel készítése(közeli) Képmás (fénykép), hang Adott esemény népszerűsítése, marketing GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig Marketing intézésével megbízott személy
Hírlevélre feliratkozás Név, e-mail cím, telefonszám Reklámanyag hírlevél formájában történő megküldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig vagy törlési kérelem benyújtásáig A reklámanyagok kezelésével megbízott személy
Számviteli bizonylatok Szolgáltatás igénybe vevőjének neve+ címe Számla-és bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség 8 év Bizonylatok kezelésével megbízott személy

 5. Érintetti jogok

 Az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán az alábbi jogok illetik meg:

 Az érintett jogosult ahhoz, hogy hozzáférjen és megismerhesse a gyűjtött személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így különösen megilletik a következő táblázatban felsorolt jogok, az érintett kérelme alapján:

Érintetti jogok a személyes adatkezelés kapcsán
Tájékozódáshoz és információhoz való jog
Személyes adatokhoz való hozzáférés módosítása
Helyesbítéshez való jog
Törlés, elfeledéshez való jog
Adatkezelés korlátozása
Tiltakozáshoz való jog és panasztételi jog a személyes adatok kezelése kapcsán

Kérelem vagy panasz benyújtást az info@drogmentes.hu email címen kezdeményezhet. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek a kérelemmel kapcsolatban a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, melyről Adatkezelő kérelmezőt írásban értesíti.

Abban az esetben, ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintettet az őt megillető jogok tekintetében alábbi jogosultságok illetik meg:

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintetti jogokat külön tájékoztató tartalmazza.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a weboldalon és webes adatkezeléseken túli adatkezelése során a személyes adatok kezelése során gondoskodik az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti adatbiztonsági intézkedések megtételéről. Ennek keretében az elektronikusan tárolt személyes adatok megfelelő védelme érdekében a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi.

Ennek keretében elfogadja és kialakítja, napra készen tartja, illetve rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, valamint gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő az adatbiztonság érvényesülése tekintetében az érintettek részére a szükséges tájékoztatást megadja, annak érdekében, hogy a szükséges adatvédelmi ismeretek birtokában legyenek, és gondoskodik arról, hogy megbízottjai, alkalmazottjai intézkedéseik során az adatbiztonság követelményeit betartva járjanak el.

Adatkezelő a tudomány és technika fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri, annak érdekében, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, valamint az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

Az adatvédelmi incidensek megelőzése és kezelése érdekében az Adatkezelő adatvédelmi tudatosság növelő intézkedéseket hoz, melyek betartását ellenőrzi.

A módosítást az érintettek számára a www.drogmegelozes.hu és a www.drogmentes.info  nevű weboldalon teszi elérhetővé.

Budapest, 2024. április 30.

SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.drogmegelozes.hu  és a www.drogmentes.info  cookie-kat („süti”-ket) alkalmaz. Ezek a fájlok különböző információkat tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az érintett, vagyis az Ön hozzájárulása szükséges az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.

Ezzel összefüggésben azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

A nélkülözhetetlen sütik esetében az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt adatkezelői jogos érdek.

A sütik használata során az Adatkezelő az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió  ezirányú előírásainak betartása mellett jár el.

1. A „sütik” használatának szabályzata

A szabályzat  www.drogmegelozes.hu  és a www.drogmentes.info   weboldal sütijeire vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, különösen az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. A „sütik” tartalmaznak-e személyes adatokat?

A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat, tehát segítségükkel nem azonosítható a felhasználó. Az adatok tárolása a kényelmesebb böngészés miatt szükséges, a tárolás oly módon történik, hogy arra jogosulatlan nem férhet az adatokhoz.

5. A weboldalakon használt „sütik” típusai

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

 • Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak a felhasználó eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
 • Állandó „sütik”, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig a felhasználó eszközén maradnak, amíg azokat nem törli.
 • Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el a felhasználó böngészőjében (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a felhasználó böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy a weboldal látogatói megkülönböztethetők legyenek, és a weboldal üzemeltetője adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítható adott esetben, hogy a weboldal megjegyezze a korábbi bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek az érintettet azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy a felhasználó milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy a bejelentkező korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében a felhasználó által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon a bejelentkező más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket a felhasználó korábban már megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak a felhasználó érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez a felhasználó kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

6. „Sütik” és az adatbiztonság

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és -irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

7. A drogmegelozes.hu és a www.drogmentes.info weboldal által használt sütik az alábbiak:

A „sütik”-et vagy a honlap üzemeltetője, vagy harmadik fél helyezi el.

A honlap üzemeltetője:

Magyar Prevenciós Alapítvány1134 Budapest, Váci út 47/B.Ü-1.

info@drogmentes.hu

8. A sütik kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a felhasználó böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Description of Cookies
All About Cookies
Facebook cookies

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben – különösen az érintetti jogok tekintetében –  a honlapot üzemeltető adatkezelési tájékoztatója az irányadó. A sütikkel kapcsolatos további kérdésekben a honlap üzemeltetője ad felvilágosítást.